Mathau o Wobrau

Anrhydeddau Cenedlaethol i Unigolion
Mae Anrhydedd yn ffordd arbennig iawn o gydnabod effaith unigolyn ar fywyd yng Ngwent neu’r tu hwnt, er enghraifft pan fydd wedi rhoi gwasanaeth y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir ganddynt fel arfer. Mae'n hawdd enwebu rhywun ar gyfer Anrhydeddau Cenedlaethol a gall unrhyw un wneud enwebiad. Rhaid i'r enwebiad allu dangos sut mae'r unigolyn wedi cyflawni un neu fwy o'r canlynol:

• gwneud gwahaniaeth gwirioneddol;
• gwella bywydau pobl eraill;
• cael gwasanaeth parhaus ac anhunanol;
• dangos arloesedd neu greadigrwydd wrth sicrhau canlyniadau parhaol;
• ac wedi ennill parch cydweithwyr, gan gael ei weld fel model rôl eithriadol.

Gall unrhyw un enwebu unrhyw un am anrhydedd, trwy ddilyn y ddolen isod.
Gov.UK
Os hoffech gael cymorth neu gyngor ar dderbynnydd anrhydedd posibl, cwblhewch y ffurflen ymholiad gyferbyn.
Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu canllawiau defnyddiol drwy'r ddolen isod.
Canllawiau dyfynnu
Help i Enwebu Unigolyn
Anfonwch e-bost at Glerc yr Arglwydd Raglaw am gymorth i enwebu unigolyn
Gwobr y Brenin am Wasanaeth Gwirfoddol
Gwobr y Brenin am Wasanaeth Gwirfoddol yw’r wobr uchaf a roddir i grwpiau gwirfoddol lleol, a ddyfernir i gydnabod gwaith sydd wedi bod o fudd sylweddol i eraill ac sy’n gosod y meincnod cenedlaethol ar gyfer rhagoriaeth mewn gwirfoddoli gan grwpiau o’r fath. Mae'r bar yn uchel ac mae'n rhaid i sefydliadau gael eu harwain gan wirfoddolwyr.

Gall unrhyw un y tu allan i'r sefydliad enwebu ar unrhyw adeg. Mae'r enwebiadau'n cau bob mis Medi a gwneir penderfyniadau o fewn blwyddyn. Gall unrhyw grŵp o 2 neu fwy o bobl sy'n gwneud gwaith gwirfoddol gael eu henwebu ar gyfer y wobr. Rhaid i’r mwyafrif o’r grŵp fod yn wirfoddolwyr, ac mae’n rhaid bod gan fwy na hanner y gwirfoddolwyr yr hawl i fyw yn y DU.

I gael eu henwebu, dylai’r gwirfoddolwyr wneud gwaith sy’n:

• Darparu gwasanaeth ac yn bodloni angen i bobl sy’n byw yn y gymuned leol
• Cael ei gefnogi, ei adnabod a’i barchu gan y gymuned leol a’r bobl sy’n buddio ohono
• Cael ei redeg yn lleol

Dylai grwpiau gwirfoddolwyr fod wedi bod yn rhedeg ers 3 blynedd neu fwy i gael eu henwebu.

Mae paneli asesu lleol yn edrych ar yr holl enwebiadau ac yn penderfynu pa rai i'w hanfon at Bwyllgor y Gwobrau Cenedlaethol. Mae’r pwyllgor yn gwneud argymhellion i Swyddfa’r Cabinet, sy’n anfon rhestr derfynol at The King i’w chymeradwyo.

Dim ond ar-lein y gellir enwebu ar gyfer Gwobr y Brenin am Wasanaeth Gwirfoddol a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth trwy ddilyn y ddolen isod.
Ynglŷn â Gwobr y Brenin am Wasanaeth Gwirfoddol
Gwobrau'r Brenin am Fenter
Mae Gwobrau'r Brenin am Fenter am gyflawniad eithriadol gan fusnesau'r DU yn y categorïau:
• arloesi
• Masnach Ryngwladol
• Datblygu cynaliadwy
• hyrwyddo cyfleoedd trwy symudedd cymdeithasol

Os cewch wobr byddwch yn:

• gwahodd i dderbyniad Brenhinol
• cyflwyno'r wobr yn eich cwmni gan yr Arglwydd Raglaw
gallu chwifio baner Gwobrau’r Brenin yn eich prif swyddfa, a defnyddio’r arwyddlun ar eich deunyddiau marchnata (er enghraifft, ar eich deunydd pacio, hysbysebion, deunydd ysgrifennu a gwefan)
• cael Grant Penodi (tystysgrif swyddogol) a thlws grisial coffaol

Mae'r gwobrau'n ddilys am 5 mlynedd.

Mae sefydliadau a dderbyniodd wobr wedi dweud eu bod wedi cael budd o:

• cydnabyddiaeth fyd-eang
• cynnydd mewn gwerth masnachol
• mwy o sylw yn y wasg
• hwb i forâl staff
Ynglŷn â Gwobr y Brenin am Fenter
Garddwesti
Cynhelir tair Garddwest Frenhinol ym Mhalas Buckingham bob blwyddyn ac mae tua 8,000 o bobl yn mynychu pob parti.

Ym mis Ionawr bob blwyddyn, mae’r Arglwydd Raglaw yn paratoi i gyflwyno rhestr o enwau i’r Arglwydd Chamberlain y byddai’n eu hargymell i gael eu hystyried i fynychu Garddwest Frenhinol. Mae cyfyngiadau – er enghraifft, rhaid i bob gwestai fod dros 18 i gael eu gwahodd yn eu rhinwedd eu hunain.

Os ydych yn teimlo bod rhywun yng Ngwent wedi gwneud cyfraniad pwysig i fywyd yn y gymuned, neu wedi darparu gwasanaeth eithriadol mewn unrhyw fodd arall, gallech argymell eu bod yn cael eu gwahodd i’r digwyddiad arbennig hwn.

Dylid cyflwyno argymhellion i Swyddfa’r Is-gapteiniaeth.
Negeseuon Llongyfarch
Mae’r Brenin yn anfon negeseuon llongyfarch i’r rhai sy’n dathlu eu penblwydd yn 100 a 105 a phob blwyddyn wedi hynny a’r rhai sy’n dathlu eu penblwyddi priodas yn 60, 65 a 70 a phob blwyddyn wedi hynny. Dylech wneud cais am neges o leiaf 3 wythnos cyn y diwrnod.

Gellir gwneud ceisiadau drwy Swyddfa’r Arglwydd Raglaw gan ddefnyddio’r ffurflen ar frig y dudalen.
Mwy o wybodaeth
Mae'r Brenin yn derbyn ac yn ateb yn llythrennol filoedd o lythyrau bob blwyddyn. Gall unrhyw un ysgrifennu at The King neu unrhyw aelod o’r teulu brenhinol – ac, ar yr amod nad yw’r llythyr yn ddifrïol neu’n amherthnasol, gall ddisgwyl ateb.
Mwy o wybodaeth

Gwobrau i Went

Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2024

Swyddogion Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig

Dr Robert Leslie ORFORD OBE
Dr Collin Whitfield WILLSON OBE

Aelodau o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig

Huw William Edmond EDWARDS MBE
Dorothy Jeanne HYETT MBE
Christine May JACKSON MBE
Andrew Bernard MOSELEY MBE
Graham Thomas WATERS MBE

Medalwyr Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig

Judith Mary CLIMER BEM
David MYNOTT BEM
Malson PHILLIPS BEM
Reverend Roy Morgan WATSON BEM
Rhestr Anrhydeddau Penblwydd 2023

Swyddogion Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig

Ceinwen Blake OBE
Pippa Britton OBE
Michael Kenneth Claridge OBE
Janet Davies OBE

Aelodau o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig

Delyth Eirian Done MBE
Elizabeth Angela Lalley MBE
Professor Helen Eileen Langton MBE
Robb Merchant MBE
Richard Anthony Selby MBE DL
Kingsley Cyril Ward MBE

Medalwyr Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig

Glyn Caron BEM
Denzil Connick BEM
Ian Jeffrey Cross BEM
Christine Ann Culleton BEM
Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2023

Swyddogion Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig

Mrs Felicity Catherine Jane BENNEE OBE
Mr Philip Terence FIANDER OBE
Mr Andrew John ROSE OBE
Ms Sian Isobel STOCKHAM OBE

Aelodau o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig

Ms Helen Joanne HUMPHREY MBE

Medalwyr Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig

Mrs Nancy THOMAS BEM
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram