Gofyn am Ymweliad

Gofyn am Ymweliad gan yr Arglwydd Raglaw

Defnyddiwch y ffurflen isod i ofyn am ymweliad gan yr Arglwydd Raglaw. Ar gyfer ceisiadau am ymweliadau Brenhinol, defnyddiwch y ffurflen ymhellach i lawr y dudalen yma >
Gofynnwch am gyfranogiad cyn belled ymlaen llaw â phosib.

Bydd yr ymholiad cychwynnol hwn yn cael ei ystyried ynghyd ag ymrwymiadau calendr presennol. Os derbynnir y digwyddiad hwn, anfonir ffurflen arall atoch yn ddiweddarach yn gofyn am fanylion ychwanegol.

Cynigion Am Ymweliadau Brenhinol

Os dymunwch wahodd aelod o'r teulu brenhinol i ddigwyddiad sy'n cael ei gynnal yng Ngwent dylech ei wahodd cyn belled ymlaen llaw â phosibl.
Ystyrir pob gwahoddiad a dderbynnir yn ofalus. Er mwyn cael y siawns fwyaf o lwyddiant, rydym yn argymell eich bod yn gwneud eich gwahoddiad trwy’r Arglwydd Raglaw sy’n gyfrifol am roi cyngor ar wahoddiadau ac am gydgysylltu’r rhaglen o ymwelwyr brenhinol. Yna bydd yr Arglwydd Raglaw yn cysylltu â Phalas Buckingham, swyddfa breifat y darpar ymwelydd brenhinol a'r sefydliad sy'n cynnal.

Gellir cael rhagor o gyngor drwy gysylltu â Swyddfa’r Arglwydd Raglawiaid.
Clerk to the Lord Lieutenant

Moesau a Phrotocol

Nid diben y protocol yw ychwanegu ffurfioldeb diangen ond lleihau dryswch a sicrhau bod pobl yn teimlo’n gyfforddus. Mae’r Arglwydd Raglaw yn cynrychioli Ei Mawrhydi’r Frenhines. Pan mae’r Arglwydd Raglaw yn mynychu digwyddiad yn ei rinwedd swyddogol yng Ngwent, dylid ei groesawu gyda’r un graddau o foesau a phrotocol ag unrhyw aelod o’r Teulu Brenhinol.

Pan na fo’r Arglwydd Raglaw yn gallu mynychu a’i bod yn cael ei gynrychioli gan ei Ddirprwy Arglwydd Raglaw neu gan Ddirprwy Raglaw, rhaid dilyn yr un moesau a phrotocol.

Cyfarch yr Arglwydd Raglaw


Y ffurf gywir o gyfeirio’r Arglwydd Raglaw yw fel a ganlyn:

• Ysgrifenedig: Brigadydd Aitken, Arglwydd Raglaw Ei Fawrhydi GwentYsgrifenedig: Brigadydd Aitken, Arglwydd Raglaw Ei Fawrhydi Gwent
• Cyfarchiad: Annwyl Arglwydd Raglaw
• Mewn Araith: Yn y rhagarweiniad dylid cyfeirio at yr Arglwydd Raglaw fel yr ‘Arglwydd Raglaw’. Gallai araith gychwyn gyda ‘Arglwydd Raglaw, Boneddigion a Boneddigesau…’
• Sgwrs: I gychwyn dylid cyfeirio at y Brigadydd Aitken fel ‘Arglwydd Raglaw’ ac fel Brigadydd Aitken / Syr ar ôl hynny.


Os yw’r Arglwydd Raglaw yn cael ei gynrychioli gan ei Ddirprwy Arglwydd Raglaw neu Ddirprwy Raglaw, dylid addasu’r uchod yn gyfatebol h.y. ‘Annwyl Ddirprwy Arglwydd Raglaw / Ddirprwy Raglaw

Os oes gan westeiwyr unrhyw ymholiadau neu gwestiynau mewn perthynas â’r moesau a’r protocolau ar gyfer ymweliad gan yr Arglwydd Raglaw, dylent gysylltu â Swyddfa’r Arglwydd Raglaw.

Parcio

Dylid cadw lle ar gyfer ei gar mor agos â phosib i’r fynedfa.

Hebryngwr

Dylai’r gwesteiwr gwrdd â’r Arglwydd Raglaw wrth iddo gyrraedd a’i hebrwng o’r fynedfa i’w sedd.

Seddau

Mewn eglwys, dylai’r Arglwydd Raglaw fod mewn sêt yn y rhes flaen ar y chwith yn y sedd gyntaf nesaf at yr eil (os yw’r Maer yn bresennol, dylai eistedd yn yr un sedd ar y dde).

Ar gyfer angladdau os yw’r teulu ar y chwith mae’r Arglwydd Raglaw yn eistedd ar yr ochr dde ar y blaen ac ar ochr yr eil.

Mewn digwyddiadau eraill, dylai’r Arglwydd Raglaw eistedd yn yr un lle ag y byddai aelod o’r Teulu Brenhinol yn eistedd: Yn syml, yn safle’r prif westai.

Gwasanaethau eglwys


Mewn angladdau mae’r Arglwydd Raglaw neu ei gynrychiolydd (oni bai ei bod yn mynychu mewn rhinwedd bersonol yn hytrach nag yn ei rinwedd swyddogol) bob tro’n dod i mewn i’r eglwys yn olaf (2 funud cyn cychwyn y gwasanaeth a cyn yr arch), a bob tro’n gadael yn syth ar ôl y teulu.

Ar gyfer gwasanaethau eglwys eraill, mae’r Arglwydd Raglaw neu ei gynrychiolydd yn dod i mewn yn olaf (ar ôl y Maer ond cyn y clerigwyr/côr) ac yn gadael yn gyntaf (cyn y Maer ond ar ôl y clerigwyr/côr).

Os yw priod yr Arglwydd Raglaw yn mynychu, dylai eistedd nesaf at yr Arglwydd Raglaw a dod i mewn a gadael gydag ef.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram