Ein Pobl

Mae'n ofynnol i Arglwydd Raglawiaid benodi Dirprwy Raglawiaid o fewn sefydliad sy'n amrywio yn ôl poblogaeth sir. Fe'u penodir gan yr Arglwydd Raglaw, ar yr amod yn unig nad yw Ei Fawrhydi yn anghymeradwyo'r Comisiwn. Mae’r llythrennau ‘DL’ yn ymddangos ar ôl eu henwau. Penodir yr Is-Arglwydd Raglaw gan yr Arglwydd Raglaw o fysg y Dirprwywyr.

Dirprwy Raglawiaid

December 7, 2021
Mrs Fiona Peel OBE DL

Cymhwysodd Fiona yn wreiddiol fel nyrs Gofrestredig y Wladwriaeth. Mae hi wedi dal nifer o swyddi yn ymwneud â'i diddordebau meddygol ac academaidd Cyngor Meddygol Cyffredinol a Phrifysgol Caerdydd. Yn ei hymddeoliad mae hi'n dywysydd teithiau i Gymru.

December 7, 2021
Mr Ross Murray DL

Yn gyn-filwr, mae Ross Murray yn Syrfëwr Siartredig, ac yn gyn Lywydd y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad. Ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Knight Frank Rural Asset Management ac yn ddiweddar fe'i penodwyd yn Gomisiynydd Coedwigaeth.

December 7, 2021
Mrs Laura Kelway-Bamber DL

Hyfforddodd Laura yn wreiddiol fel athrawes – sgil sydd wedi bod yn amhrisiadwy yn ei gwasanaeth fel llywodraethwr dwy ysgol. Mae hi a’i gŵr bellach yn rhedeg busnes gwneud dodrefn ger Cas-gwent.

December 7, 2021
Mr Benjamin Herbert DL

Mae Ben yn Syrfëwr Siartredig ac yn Gyfarwyddwr Cwmni. Mae ar Fwrdd Ymgynghorol Cymru yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac ar hyn o bryd yn is-lywydd y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol. Mae’n rhestru ei ddiddordebau fel “pob peth Gwledig”.

December 7, 2021
Dr Jack Hanbury-Tenison DL

Jack yw Rheolwr Ystad Parc Pont-y-pŵl. Roedd yn Uchel Siryf yn 2001 a phenodwyd ef yn Ddirprwy Raglaw yn 2003

December 7, 2021
Mrs Elizabeth Broome DL

Liz yw Rheolwr Gyfarwyddwr y busnes teuluol, Canolfan Ddigwyddiadau David Broome. Ei rôl hi, ynghyd â’i gŵr David a’i ddau fab, yw datblygu a rheoli Maes y Sioe o ddydd i ddydd.

December 7, 2021
Mr Anthony Clay DL

Magwyd Anto yn Sir Fynwy ac yn dilyn gyrfa yn y Fyddin a chyfnod yn byw yn Swydd Gaerwrangon symudodd yn ôl i Ddyffryn Wysg rai blynyddoedd yn ôl i ddilyn gyrfa mewn Asiantaeth Tir ac Ystadau gyda Knight Frank LLP.

December 7, 2021
Dame Claire Clancy DCB DL

Y Fonesig Claire Clancy DCB yw'r Is-Arglwydd Raglaw. Mae Claire wedi treulio ei gyrfa mewn gwasanaeth cyhoeddus gan ddiweddu fel Prif Weithredwr a Chlerc i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o 2007 i 2017. Fe’i penodwyd yn Fonesig Comander Urdd y Baddon (DCB) i gydnabod ei gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

December 7, 2021
Mrs Priscilla Davies CBE DL

Mae Cilla yn gyn-Gadeirydd Cyngor Ymgynghorol Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru, yn Gadeirydd Awdurdod Heddlu Gwent, ac yn Ynad Heddwch. Fe’i gwnaed yn OBE yn 2005 a CBE yn 2015, y ddau am wasanaeth gwirfoddol i’r gymuned. Mae'n mwynhau helpu eglwys ei phentref ac mae'n eistedd ar y Cyngor Plwyf Eglwysig.

December 7, 2021
Professor Simon Gibson CBE DL

Simon yw Cadeirydd Sefydliad Entrepreneuriaeth Graddedigion Alacrity a Phrif Weithredwr Wesley Clover Corporation. Cyn ymuno â Wesley Clover, roedd yn gyd-sylfaenydd, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Ubiquity Software Corporation. Simon fydd Uchel Siryf Gwent 2023-2024.

December 7, 2021
Mrs Susan Gwyer-Roberts DL

Susan yw Cadeirydd ymddiriedolwyr LATCH. Mae’n ymgymryd ag amryw o rolau gwirfoddol, gan gynnwys aelodaeth o IAG Heddlu Gwent ac Ymddiriedolaeth Esgobaethol Mynwy. Mae Susan wedi treulio dros ugain mlynedd o’i bywyd proffesiynol yn addysg uwchradd Gwent.

December 7, 2021
Brigadier Russ Wardle OBE DL

Mae Russ yn gyn-aelod o Gatrawd Frenhinol Cymru. Mae’n Gadeirydd Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru, yn Gyrnol Anrhydeddus 3ydd Bn y Sioe Frenhinol, ac yn Gyrnol Mygedol Dyfed a Llu Cadetiaid y Fyddin Morgannwg.

December 7, 2021
Mrs Agnes Xavier-Phillips JP DL

Mae Agnes yn gyfreithiwr llwyddiannus ac yn gyn Gwnsler Cyffredinol GE Capital London, gyda phortffolio yn cynnwys Prifysgol Caerdydd, Dŵr Cymru, CBC a Dawns FFIN. Hi yw Ynad Heddwch, Rhyddfreiniwr Dinas Llundain ac Uwch Warden Etholedig Lifrai Cymru. Mae Agnes yn Nyrs, Bydwraig a Swyddog Nyrsio cymwys.

December 7, 2021
Judge Helen Mifflin DL

Gan ei bod yn hanu o Blaina o genedlaethau lawer o deuluoedd glofaol, hi oedd yr unig berson yn ei theulu i fynd ymlaen i addysg drydyddol a chafodd radd yn y gyfraith o Brifysgol Caerlŷr. Ar hyn o bryd hi yw barnwr teulu preswyl Gwent. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn hawliau plant a chyfle […]

April 13, 2022
Mr Richard Selby DL

Richard yw Cyfarwyddwr a Chyd-sylfaenydd Pro Steel Engineering ym Mhont-y-pŵl, Cadeirydd a chyd-sylfaenydd Fforwm Economaidd Strategol Torfaen, Cadeirydd Cenedlaethol Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru, Cadeirydd Pwyllgor Datblygu Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru a Chadeirydd Business Beats Cancer Cymru.

May 19, 2022
Mr Guy Lacey DL

Yn dilyn profiad mewn amrywiaeth o sefydliadau darparu addysg, ymunodd Guy â Choleg Gwent 20 mlynedd yn ôl, a daeth yn Brifathro yn 2015. Mae wedi ymrwymo i ymestyn buddion Addysg Bellach i’r nifer fwyaf o bobl ifanc ac oedolion yng Ngwent, a daeth yn DL yn 2021.

May 19, 2022
Mrs Judith Paget CBE DL

Mae Judith wedi treulio ei gyrfa gyfan gyda GIG Cymru. Yn gyn Brif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan y cafodd ei gwneud yn CBE ar ei gyfer, mae bellach yn Brif Weithredwr GIG Cymru. Mae Judith yn byw yng Nghwmbrân a chafodd ei phenodi’n DL yn 2021.

May 19, 2022
Mrs Shereen Williams MBE OStJ JP DL

Shereen yw Prif Swyddog Gweithredol Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (CDLlC), Ysgrifennydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru (BCW). ac yn flaenorol bu’n gweithio mewn llywodraeth leol ar draws Casnewydd a Sir Fynwy fel Rheolwr Cymunedau Cysylltiedig ac fel Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol Dwyrain Gwent.

May 19, 2022
Mrs Elizabeth Watkins DL

Fy enw i yw Elisabeth Watkins, a fy enw proffesiynol oedd Elisabeth Arfon-Jones. Rwy’n Farnwr wedi ymddeol, ar ôl llywyddu’r Awdurdodaeth Mewnfudo a Lloches yn y DU. Yn ogystal, roeddwn yn Gomisiynydd Gwasanaeth Sifil ac yn Asesydd Penodiadau Cyhoeddus ac yn gadeirydd Pwyllgor Cymreig Barnardo's yn ogystal â Phwyllgor Cymreig Bwrdd Elusennau'r Loteri Genedlaethol.

May 19, 2022
Mr Richard Bevan DL

Bu Richard yn gweithio i’r GIG am dros 35 mlynedd, gan ymddeol fel Ysgrifennydd Bwrdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn 2020. Mae’n parhau i fod yn weithgar mewn amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector a chymunedol, gydag ymrwymiad penodol i gefnogi dyfodol pobl ifanc yng Nghymru. Blaenau Gwent a buddiannau gofalwyr di-dâl ar draws De Cymru.

September 6, 2023
Kate Beavan DL

Mae Kate yn ffermwr, yn wneuthurwr seidr, yn gymrawd hŷn, yn sylfaenydd Ysgol Wledig Kate ac yn Swyddog Creu Coetiroedd ar gyfer Stump Up For Trees. Derbyniodd MBE am wasanaethau i amaethyddiaeth ac mae'n Gydymaith (ARAgS) gyda Chyngor Gwobrau'r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol (CARAS).

September 7, 2023
Paul Griffiths OBE KStJ DL

Paul Griffiths OBE KStJ DL – Uwch Swyddog Heddlu sydd wedi gwasanaethu ers dros 7 mlynedd mewn rolau cenedlaethol, gan gynnwys Llywydd, yng Nghymdeithas Uwcharolygwyr yr Heddlu. Mae hefyd yn Flaenor i Briordy Cymru ac yn Gadeirydd Bwrdd Ambiwlans Sant Ioan Cymru.

September 7, 2023
Phillip Alderman DL

Ymddeolodd Phillip Alderman o’r GIG ar ddiwedd 2020 ar ôl mwy na 38 mlynedd o wasanaeth, y 27 mlynedd diwethaf a dreuliwyd yn gwasanaethu pobl Gwent fel Llawfeddyg Orthopedig Ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Gwent. Parhaodd mewn practis preifat tan ddiwedd mis Mehefin 2023. Roedd yn Uchel Siryf Gwent yn 2021-2022 a bu’n Llawfeddyg Orthopedig er Anrhydedd i Glwb Rygbi Casnewydd a Dreigiau Casnewydd Gwent

September 7, 2023
Karl Gilmore DL

Ymunodd Karl Gilmore â Trafnidiaeth Cymru ym mis Ebrill 2018 fel Cyfarwyddwr Seilwaith y Rheilffyrdd, yn gyfrifol am gyflawni rhaglen Metro De Cymru a phrosiectau seilwaith eraill ledled Cymru. Eiriolwr dros bopeth cadarnhaol, yn amrywio o Hyrwyddwr Gweithredol dros ED&I, Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, Llysgennad STEM a noddwr y rhaglen Building Futures Pathways.

October 25, 2023
Dame Jenny Harries DBE DL

Jenny yw Prif Weithredwr Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU a chyn hynny Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Sir Fynwy a Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Lloegr. Mae hi'n Feddyg cymwys ac yn Athro gwadd Iechyd y Cyhoedd. Treuliodd ei gyrfa ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau llywodraeth leol ledled y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys gyda Sefydliad Iechyd y Byd.

January 5, 2024
Simon Weston CBE DL

Ym 1982, gadawodd trasiedi Syr Galahad y Gwarchodlu Cymreig Simon Weston â 46% o losgiadau, gan sbarduno taith o wydnwch. Wedi derbyn OBE yn 1992 a CBE yn 2016, enillodd gwaith elusennol diflino Simon, gan gynnwys sefydlu Care after Combat, gydnabyddiaeth. Bellach yn ddyn busnes llwyddiannus, mae bywyd rhyfeddol Simon yn adlewyrchu dewrder, gwytnwch, a chyfraniadau dylanwadol i elusen a chymdeithas.

Clerc i'r Arglwydd Raglaw

Gall yr Arglwydd Raglaw benodi pa berson bynnag o statws ac uniondeb y dymuna i fod yn glerc i'r Raglawiaeth.
Mewn llawer o feysydd, Prif Weithredwr y Cyngor Sir sy'n llenwi'r rôl fel arfer os ydynt yn fodlon ymgymryd â'r dyletswyddau. Yn ymarferol, gellir dirprwyo llawer o waith dydd i ddydd i weithiwr arall yn yr Awdurdod Lleol.

Clerc Arglwydd Raglaw Gwent yw Paul Matthews, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Fynwy
Paul Matthews, CEO Monmouthshire Council & Clerk to the Lord-Lieutenant

Paul Matthews

Clerc i'r Arglwydd Raglaw
Paul yw Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy, Athro Gwadd ym Mhrifysgol Caerdydd, a Llywodraethwr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ef hefyd yw arweinydd Arloesedd ac Ymgysylltu Busnes ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, arweinydd SOLACE Cymru ar gyfer yr Economi a Digidol, Aelod o Fwrdd SRS (Cymru), Aelod o Banel Cynghori Brexit Llywodraeth Cymru, Aelod o Banel Cynghori Digidol Llywodraeth Cymru, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy. Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Chlerc Arglwydd Raglaw Gwent.

Rhaglawiaid Cadetiaid

Mae Cadét yr Arglwydd Raglaw yn cael ei ddewis gan arweinwyr Grŵp Cadetiaid a Chymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru am eu gwasanaeth rhagorol a’u cyfraniadau i’w huned a’u sefydliad.
Mae’r rôl yn cynnwys presenoldeb gyda’r Arglwydd Raglaw, mewn nifer o ymrwymiadau swyddogol, gan gynnwys digwyddiadau coffa, ymweliadau brenhinol a gorymdeithiau.

Penodir Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw yn flynyddol ac maent yn cynnwys cynrychiolwyr o Gadetiaid y Môr, Llu Cadetiaid y Fyddin a’r Corfflu Hyfforddiant Awyr.
Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2021/22
Cadet Warrant Officer Piotr Dabski
Cadet Flight Sgt Katie Mavroudis – Stephens
Cadet Sgt Max Pullen
Cadet Lance Corp Edward Nock

Cadetiaid y gorffennol 2020/21
Cadet Sgt Connor Porter
Cadet Staff Sgt Daniel Williams
Cadet Sgt Jack Wilson
Able Cadet Alex Husselbee

Cadetiaid y gorffennol 2019/20
Cadet Flight Sgt Ethan Mallet
Cadet Company Sgt Major Joe Waters
Able Cadet Luke Lewis
Cadet Warrant Officer Sophie Rodway
Cadet Colour Sgt Toby Pearl

Cadetiaid y gorffennol 2018/19
Jack Green
Cadet Flight Sgt Josephine Hurry
Rhys Lewis

Cadetiaid y gorffennol 2017/ 18
Staff Sgt Jack Kavanagh
Cadet Sgt Taran Fitzgerald
Cadet Flight Sgt Sarah Rose
Cadet Flight Sgt Rhiannon James

Cadetiaid y gorffennol 2016/17
Charlie Edmunds
Jack Felvus
Arran Rigby
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram