Cwestiynau Cyffredin

Beth mae’r Arglwydd Raglaw yn gwneud?

Yr Arglwydd Raglaw yw Cynrychiolydd ei Mawrhydi mewn sir seremonïol ac mae ganddo’r dyletswyddau canlynol:

 • Ymweliadau brenhinol - derbyn aelodau o'r Teulu Brenhinol ar ymweliadau a helpu i drefnu'r ymweliadau hyn;
 • Anrhydeddau a gwobrau – hyrwyddo anrhydeddau a gwobrau cenedlaethol, trefnu cyflwyno Medalau Ymerodraeth Prydain i dderbynyddion lleol, dilysu enwebiadau lleol, cefnogi Gwobrau’r Frenhines ar gyfer Menter a Gwasanaeth Gwirfoddol;
 • Cyswllt milwrol – cefnogi’r fyddin leol (Rheolaidd, Wrth Gefn a’r Cadetiaid) ar y cyd â’r Lluoedd Wrth Gefn a Sefydliad y Cadetiaid, sef sefydliadau y mae’r Arglwydd Raglaw yn Llywydd arnynt;
 • Cefnogaeth ddinesig ac elusennol – gweithio’n agos gyda chynrychiolwyr etholedig i ymlid nodau sy’n fuddiol i bawb; ac
 • Ymrwymiad cymunedol – annog a chefnogi cydlyniant ac ymrwymiad cymunedol cadarnhaol.

Pwy sy’n cael blaenoriaeth?

Mae’r Arglwydd Raglaw yn cael blaenoriaeth dros yr holl bwysigion dinesig mewn digwyddiad neu ddigwyddiad a chaiff ei drin fel pe bai Ei Fawrhydi’n bresennol ar yr achlysur.

A yw bod yn Arglwydd Raglaw yn fraint?

Ydy, ond mae’n un a ddaw gyda rolau a dyletswyddau.

Sut ydw i’n cyfarch yr Arglwydd Raglaw?

Y ffordd gywir i gyfarch yw Arglwydd Raglaw yw:

 • Ysgrifenedig: Brigadydd Aitken CBE Arglwydd Raglaw Ei Fawrhydi Gwent
 • Cyfarchiad: Annwyl Arglwydd RaglawMewn araith: Yn y rhagarweiniad dylid cyfeirio at yr Arglwydd Raglaw fel yr ‘Arglwydd Raglaw’.
 • Gallai araith gychwyn gyda ‘Arglwydd Raglaw, Boneddigion a Boneddigesau…’
 • Sgwrs: Ar achlysuron ffurfiol – Arglwydd Raglaw

Beth yw hyd penodiad Arglwydd Raglaw?

Mae Arglwydd Raglaw yn gwasanaethu tan ei ben-blwydd yn 75.

Sut mae rhywun yn cael ei benodi’n Arglwydd Raglaw?

Mae’r Frenhines, ar argymhelliad y Prif Weinidog, yn penodi Arglwydd Raglawiaid. Nid yw’r rôl yn un wleidyddol.

Pwy sy’n gymwys i gael ei benodi’n Arglwydd Raglaw?

Unrhyw un, ond rhaid iddo fod yn glir eu bod wedi rhoi gwasanaeth i’w cymuned leol a byw’n ddigon agos i’w sir neu ardal i’w adnabod yn dda a chwblhau eu swyddogaethau yn effeithiol.

Beth yw cyflog yr Arglwydd Raglaw?

Nid yw’r Arglwydd Raglaw yn cael ei dalu. Mae’n swydd wirfoddol, yn yr un modd ag un y Dirprwy Arglwydd Raglaw a’r Dirprwy Raglaw.

A fydd yr Arglwydd Raglaw yn gallu mynychu fy nigwyddiad?

Mae gan yr Arglwydd Raglaw amserlen waith brysur iawn ond fe roddir ystyriaeth i fynychu digwyddiadau pan fo’n bosib. Yn y lle cyntaf, ysgrifennwch at neu e-bostiwch Swyddfa’r Is-gapteiniaeth: LLGwent@monmoutshire.gov.uk

Sut gallaf gyfathrebu gyda’r Arglwydd Raglaw?

Gallwch gysylltu â’r Arglwydd Raglaw trwy Swyddfa’r Is-gapteiniaeth: LLGwent@monmouthshire.gov.uk

Pryd ffurfiwyd Is-gapteiniaeth Gwent?

Ffurfiwyd swydd Arglwydd Raglaw Gwent ar 1 Ebrill 1974 fel cynrychiolydd y Frenhines yn gyfrifol am Went, sir weinyddol a oedd newydd ei ffurfio. Daeth Arglwydd Raglaw cyfredol Sir Fynwy yr Arglwydd Raglaw cyntaf yng Ngwent. Yn dilyn diddymiad Gwent yn 1996 gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, fe ailddiffiniwyd yr ardal yn sir gadw.

Sawl person sydd yn Is-gapteiniaeth Gwent?

Mae’r Rhaglawiaeth yn cynnwys yr Arglwydd Raglaw, yr Is-Arglwydd Raglaw, 27 o Ddirprwy Raglawiaid a’r Clerc a’r Dirprwy Glerc. Gall Dirprwy Raglawiaid roi “DL” ar ôl eu henwau.

Sut ydw i’n gallu trefnu ymweliad Brenhinol?

Cysylltwch â Swyddfa’r Is-gapteiniaeth: LLGwent@monmouthshire.gov.uk

Sut dylwn i gyfarch aelodau o’r Teulu Brenhinol?

 • I'r Brenin: Eich Mawrhydi y tro cyntaf a Syr wedi hynny.
 • Aelodau benywaidd eraill o’r Teulu Brenhinol â’r teitl Ei Huchelder Brenhinol: Eich Uchelder Brenhinol y tro cynaf a Ma’am ar ôl hynny.
 • Aelodau gwrywaidd eraill o’r Teulu Brenhinol â’r teitl Ei Uchelder Brenhinol: Eich Uchelder Brenhinol y tro cynaf a Syr ar ôl hynny.

Sut ydw i’n gallu enwebu rhywun am anrhydedd?

Mae’r system anrhydeddau yn adnabod pobl o deilyngdod eithriadol a’r sawl sydd wedi ymrwymo eu hunain i wasanaethu’r genedl a’u cymunedau. Gallwch gyflwyno enwebiad ar unrhyw bryd. Am fwy o wybodaeth ar y broses anrhydeddau, ewch i: https://www.gov.uk/honours/overview. Gellir cyflwyno ceisiadau trwy’r Arglwydd Raglaw.

Sut gallaf wneud cais am, neu enwebu, sefydliad ar gyfer Gwobr y Brenin?

Dyfernir Gwobr y Brenin am Wasanaeth Gwirfoddol am gyflawniad rhagorol gan grwpiau sy’n gwirfoddoli eu hamser eu hunain yn rheolaidd i gyfoethogi a gwella bywydau eraill. I gael gwybod mwy ewch i wefan Gwobr y Brenin am Wasanaeth Gwirfoddol: https://www.gov.uk/queens-award-for-voluntary-service. Gwobr y Brenin am Fenter yw prif wobrau’r DU am berfformiad busnes. Fe'u cyflwynir mewn tri chategori:

 • masnach ryngwladol;
 • arloesi; a
 • datblygiad cynaliadwy.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar: https://www.gov.uk/queens-awards-for-enterprise

Sut gallaf fynychu neu enwebu rhywun ar gyfer un o Bartïon Gardd y Brenin?

Ymwelwch Mathau o Wobrau

Sut mae'r Brenin yn gwybod pryd i anfon cardiau pen-blwydd pan fydd rhywun yn cyrraedd 100 neu Ben-blwydd Priodas arbennig?

Gallwch gwblhau ffurflen trwy wefan y Frenhiniaeth Brydeinig: http://www.royal.gov.uk/HMTheQueen/Queenandanniversarymessages/Anniversarymessages  I ddarganfod mwy am y Frenhiniaeth Brydeinig, ewch i: http://www.royal.gov.uk.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram