Yr Arglwydd Raglaw yw cynrychiolydd y Brenin yng Ngwent a’i ddyletswydd gyntaf a mwyaf blaenllaw yw cynnal urddas y Goron.

HM Lord-Lieutenant of Gwent

Brigadier Robert Aitken CBE

Swyddogaeth Arglwydd Raglaw Ei Fawrhydi

Mae'r Arglwydd Raglaw wedi addo cynnwys ei hun ym mhob agwedd ar fywyd y Sir gan gynnwys ei bywyd dinesig, gwirfoddol, busnes a chymdeithasol.

Mae Deddf Rhaglawiaethau 1997 wedi sicrhau bod Sir Gwent yn parhau i fod yn Sir gadwedig, hynny yw, un o’r Siroedd yng Nghymru a fodolai yn union cyn i Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994 gael ei phasio.Fel cynrychiolydd penodedig y Brenin yn y Sir, yr Arglwydd Raglaw yw'r dinesydd cyntaf yn y Sir ac mae'n cael blaenoriaeth bob amser. Yr unig eithriadau yw achlysuron o fusnes dinesig e.e. Seremonïau Urddo Maer neu Ryddid, ac (wrth gwrs) pan fo aelod o’r Teulu Brenhinol yn bresennol.


Mae rôl yr Arglwydd Raglaw, fel rôl y Frenhines, yn anwleidyddol yn ei hanfod.


Mae’r dyletswyddau’n niferus ac amrywiol ond gellir eu dosbarthu’n fras o dan y penawdau canlynol:

Ymweliadau Brenhinol

Trefnu ymweliadau gan aelodau o'r Teulu Brenhinol a hebrwng ymwelwyr Brenhinol.

Cynrychiolaeth


Cynrychioli’r Brenin, gan gynnwys dyletswyddau gyda’r Lluoedd Arfog a chyflwyno rhai anrhydeddau, medalau a gwobrau.


Gwobrau ac Enwebiadau

I asesu enwebiadau ar gyfer anrhydeddau, yn bersonol ac ar gyfer Gwobr y Brenin am Wasanaeth Gwirfoddol ac i annog enwebiadau da ar gyfer y ddau.

Cyswllt Milwrol

Cydgysylltu ag unedau lleol y Llynges Frenhinol, y Fyddin a'r Awyrlu Brenhinol a'u Lluoedd Cadetiaid cysylltiedig.

Seremonïau

Mynychu seremonïau seremonïol, milwrol a gosod torchau ar ran Ei Fawrhydi Y Brenin.

Ceidwad Y Rholiau

Fel Ceidwad y Rholiau i arwain yr Ynadaeth leol fel Cadeirydd y Pwyllgor Ymgynghorol ar Ynadon Heddwch.

Cymdeithasol a Busnes

Bod yn rhan o fywyd busnes, dinesig a chymdeithasol y Sir a'r sector gwirfoddol fel Llywydd neu Noddwr nifer o sefydliadau.

Dirprwy Raglawiaid

Mae'r Arglwydd Raglaw yn penodi nifer o Ddirprwy Raglawiaid i'w gynorthwyo yn ei ddyletswyddau, a chaiff ei gefnogi gan Glerc yr Raglaw.


Ym mis Hydref 2022, penododd yr Arglwydd Raglaw y Fonesig Claire Clancy DCB DL yn Is-Arglwydd Raglaw iddo. Ei rôl yw dirprwyo ar ran yr Arglwydd Raglaw pan nad yw ar gael.

Brigadier Robert Aitken CBE

Penodwyd y Brigadydd Aitken gan y Frenhines yn Arglwydd Raglaw Gwent ym mis Mawrth 2016. Mae wedi byw yng Ngwent ers plentyndod.

Yn dilyn ysgoloriaeth gorawl i Rydychen, comisiynwyd y Brigadydd Aitken yng Nghatrawd Frenhinol Cymru. Parhaodd ei yrfa filwrol am 34 mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwn dyfarnwyd CBE iddo.

Ers gadael y Fyddin, mae wedi gweithio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, i’r elusen Music in Hospitals, ac i’r elusen iechyd meddwl Hafal yn cefnogi prosiectau iechyd meddwl cyn-filwyr.
Mae'n briod gyda 2 fab ac yn byw ger Cwmbrân.

Ymunwch â ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Posts by @LLGwent

Posts by @LLGwent

[fts_twitter twitter_name=@LLGwent tweets_count=3 cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=no show_replies=no]

Sir Gwent

Mae Gwent yn sir gadwedig ac yn gyn sir llywodraeth leol yn ne-ddwyrain Cymru. Fe'i ffurfiwyd ar 1 Ebrill 1974, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac fe'i henwyd ar ôl Teyrnas hynafol Gwent. Roedd yr awdurdod yn olynydd i sir weinyddol Sir Fynwy (gyda mân newidiadau i ffiniau) a bwrdeistref sirol Casnewydd


O dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, diddymwyd Gwent ar 1 Ebrill 1996. Fodd bynnag, mae’n parhau i fod yn un o siroedd cadwedig Cymru at ddibenion seremonïol Rhaglawiaeth a Goruchwyliaeth, ac mae ei henw hefyd wedi goroesi mewn teitlau amrywiol, e.e. Heddlu Gwent.
Gwent County Map Lord Lieutenant
Mae Gwent yn sir gadwedig ac yn gyn sir llywodraeth leol yn ne-ddwyrain Cymru. Fe'i ffurfiwyd ar 1 Ebrill 1974, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac fe'i henwyd ar ôl Teyrnas hynafol Gwent. Roedd yr awdurdod yn olynydd i sir weinyddol Sir Fynwy (gyda mân newidiadau i ffiniau) a bwrdeistref sirol Casnewydd


O dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, diddymwyd Gwent ar 1 Ebrill 1996. Fodd bynnag, mae’n parhau i fod yn un o siroedd cadwedig Cymru at ddibenion seremonïol Rhaglawiaeth a Goruchwyliaeth, ac mae ei henw hefyd wedi goroesi mewn teitlau amrywiol, e.e. Heddlu Gwent.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram